Fraudeprotocol Stichting Afriana

Waarom een fraudeprotocol
Het doel van Stichting Afriana Foundation is: “het inzamelen van gelden met als hoofddoel kindersterfte te verminderen in Malawi”. Stichting Afriana Foundation wil volledig transparant zijn in zowel de binnenkomende als de uitgaande geldstromen. Deze gelden worden door derden verstrekt. Stichting Afriana Foundation ziet het dan ook als haar plicht de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van haar financiële middelen in acht te nemen. Stichting Afriana Foundation doet alles binnen haar vermogen om fraude te voorkomen. Wanneer toch het vermoeden van fraude ontstaat, dient onderzoek plaats te vinden zoals hieronder beschreven.

Fraude
Fraude kent vele verschijningsvormen. De essentie ervan is echter steeds hetzelfde: mensen en/of organisaties eigenen zich geld of andere vermogensbestanddelen toe waar ze geenrecht op hebben en tasten daardoor de rechten van anderen aan. Dit wordt gedaan door projecten niet uit te voeren maar wel te verklaren dat ze zijn uitgevoerd, door kostenposten op te voeren terwijl die kosten niet zijn gemaakt of geld dat bestemd is voor Stichting Afriana Foundation niet aan deze stichting af te dragen. Daardoor benadelen ze Stichting Afriana Foundation in de uitvoering van haar werkzaamheden. Het begrip fraude als zodanig is niet gedefinieerd in het wetboek van strafrecht. Het gaat echter om zaken die doorgaans met de term fraude worden aangeduid, waarbij kan worden gedacht aan: valsheid in geschrifte, oplichting, bedrog, corruptie, diefstal en verduistering.

Bijbelse visie op fraude
Als christelijke organisatie wil Stichting Afriana Foundation verantwoordelijk ‘rentmeester’ zijn en daarom aanspreekbaar op een zorgvuldig omgaan met de middelen (menselijke, financiële, en materiële) die worden ontvangen. Fraude is daarom verstrekkender dan misbruik van middelen. Het beschaamt niet alleen het vertrouwen van allen die ons steunen, maar beschadigt ook het beeld dat we van Christus geven als onderdeel van zijn gemeente/lichaam.
Elke vorm van fraude heeft negatieve consequenties voor de beeldvorming van Stichting Afriana Foundation bij het publiek en voor de betrokkenheid en motivatie van medewerkers en vrijwilligers en is daarom onaanvaardbaar. Fraude voorkomen en als het zich voordoet aanpakken, is zeer belangrijk voor Stichting Afriana Foundation.

Globale beschrijving van de organisatie en intern toezicht.
De inkomsten van Stichting Afriana Foundation worden vrijwel nagenoeg geheel via bankoverschrijvingen ontvangen. Wanneer bij presentaties, evenementen contanten worden ontvangen zal dit worden nageteld door twee personen en ter beschikking worden gesteld van de penningmeester. De penningmeester maakt het gezamenlijk getelde bedrag over op de bankrekening van Stichting Afriana Foundation. Mocht er een individuele donatie worden ontvangen dan zal de persoon in kwestie hiervan een bankafschrift ontvangen.

Vermoeden van fraude
Indien het onderzoek naar fraude een bestuurslid van Stichting Afriana Foundation betreft, zal dit bestuurslid, hangende het onderzoek worden geschorst. Bij daadwerkelijk vaststellen van fraude zal het frauderende bestuurslid uit het bestuur worden gezet en zal het verduisterende bedrag, vermeerderd met gemaakte kosten, worden verhaald op het frauderende bestuurslid.

Meldpunt fraude
Een vermoeden van onregelmatigheden dient te worden gemeld bij de secretaris van het bestuur. U mag/kunt ook een email sturen naar: info@afrianafoundation.com

Bekendmaking fraudeprotocol
Het fraudeprotocol zal worden verstrekt aan alle bestuursleden. Het actuele fraudeprotocol wordt gepubliceerd op de website van Stichting Afriana Foundation.

Vastgesteld d.d. 07-06-2018,